Close

Bộ máy tổ chức quản lý công ty

Bộ máy tổ chức quản lý công ty


SƠ ĐỒ BỘ MÁY QUẢN LÝ

so-do

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

Số cán bộ khoa học và nhân viên của Công ty

– Tổng cộng: 112 người.

– Trong đó:

  • Đại học và trên đại học: 19 người
  • Công nhân tay nghề cao: 61 người
  • Công nhân khác: 32 người

BẢN KHAI

NĂNG LỰC CÁN BỘ CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT

TT CÁN BỘ CHUYÊN MÔN VÀ KỸ THUẬT THEO NGHỀ SỐ LƯỢNG THEO THÂM NIÊN GHI CHÚ
>= 5 năm >= 10 năm >= 15 năm
I ĐẠI HỌC VÀ TRÊN ĐẠI HỌC 19
1 Kỹ sư Xây dựng 8 5 2 1
2 Kỹ sư cơ khí 1 1 2
3 Kiến trúc sư 1 1
4 Kỹ sư Cầu đường 3 1
5 Kỹ sư Kinh tế XD 3 3
6 Kỹ sư Trắc địa 1 1
7 Kỹ sư Điện 2 1
II CÔNG NHÂN 72
1 Kích kéo 6 2 3 1
2 Sắt – Hàn 9 7 1 1
3 Nề 12 4 3
4 Hàn điện 4 2
5 Lắp ráp cầu 6 3 1
6 Công nhân kỹ thuật khác 32 21 9 2